Newsletter
Bądź na bieżąco z aktualnymi promocjami i nowościami. Wpisz swój adres e-mail. To tylko 3 sekundy!

Zapisz się

Konkurs

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Świat Lnu Sp. z o.o. (dalej ,,organizator”) z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), przy ul. Nadrzecznej 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 017323023, NIP: 526-25-66-337, KRS: 0000037171, Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
2. Udział w konkursie jest możliwy za pośrednictwem strony organizatora (dalej „fun page”) w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „serwis facebook”) znajdującej się pod linkiem: www.facebook.com/swiatlnu
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook ani z nim związany.
4. Przystąpienie do konkursu oznacza pełne zwolnienie serwisu facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
5. Konkurs będzie trwał od godz 8:00 w dniu 09.12.2015 r. do godz 8:00 w dniu 14.12.2015 r.
6. Przedmiotem konkursu jest stworzenie 3 oryginalnych cech lnu zwanych dalej „hasłami reklamowymi” przez uczestników.
7. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności konkursu, a także sposób zgłaszania uwag związanych z konkursem.
8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

II. Udział w konkursie, zasady uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i ograniczony w czasie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych.
3. Udział mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, które zapoznały się z regulaminem konkursu i akceptują w całości jego postanowienia oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacja jego treści następuje poprzez zaakceptowanie oświadczeń znajdujących się w serwisie facebook na stronie organizatora .
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz osoby współpracujące z organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest jednoczesne spełnienie następujących kryteriów:

a) polubienie fun page’a, w trakcie trwania konkursu i nieodwołanie tego polubienia co najmniej do 3 miesięcy od daty publikacji,
b) udostępnienie w trakcie trwania konkursu na tablicy uczestnika, w ramach serwisu facebook,  postu o konkursie opublikowanego na fun page'u organizatora i jego nieusunięcie co najmniej do 3 miesięcy od daty publikacji. Usunięcie ww. postu będzie skutkowało wykluczeniem danej osoby z grona uczestników akcji promocyjnych organizowanych przez organizatora za pomocą serwisu facebook.
c) stworzenie i zamieszczenie w komentarzu, pod ww. postem w trakcie trwania konkursu, haseł reklamowych, opisujących 3 oryginalne cechy lnu oraz nie usunięcie komentarza z hasłem reklamowym co najmniej do 3 miesięcy od daty publikacji. Zamieszczenie haseł zgodnie z powyższymi zasadami, będzie traktowane jako zgłoszenie udziału w konkursie.

III. Wytypowanie zwycięzców

1. Spośród haseł zgłoszonych w konkursie, komisja konkursowa stworzona przez organizatora wyłoni trzy hasła:

1) hasła jej zdaniem najlepsze,
2) hasła zajmujące drugie miejsce oraz
3) hasła zajmujące trzecie miejsce.

Autorzy wszystkich trzech haseł zostaną uhonorowani nagrodami opisanymi w dziale IV stosownie do zajętego miejsca .

2. Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygranej poprzez informację, która pojawi się na profilu organizatora w serwisie facebook, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.
3. Organizator konkursu może wykluczyć uczestnika z konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.
4. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

IV. Nagrody 

1. Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:

1) Autor 3 najlepszych haseł reklamowych otrzyma pościel lnianą składającą się z poszwy w rozmiarze 160x200 cm oraz poszewki - 70x80 cm prezentowany na stronie sklepu internetowego Świat Lnu
2) Autor hasła, które zajmie drugie miejsce otrzyma Srebrne Śnieżynki Obrus Lniany 140x180, prezentowany na stronie sklepu internetowego Świat Lnu
3) Autor hasła, które zajmie trzecie miejsce otrzyma Maskotkę Świąteczną, prezentowaną na stronie sklepu internetowego Świat Lnu.

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez zwycięzcę danych: imienia, nazwiska, adresu, na który ma zostać wysłana nagroda, numeru telefonu, adresu poczty. Dane te zwycięzca jest zobowiązany podać w terminie 3 dni od momentu opublikowania informacji o wygranej.

3. Nagrody, na koszt organizatora, zostaną wysłane zwycięzcom za pośrednictwem kuriera w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty otrzymania powyższych danych.

V. Prawa autorskie

1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłoszonego przez niego hasła.
2. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych hasła reklamowego.
3. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła reklamowego do konkursu uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez organizatora dla celów konkursowych.
4. Uczestnik, bez odrębnego oświadczenia, przenosi na organizatora całość praw autorskich majątkowych do hasła reklamowego wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego pod warunkiem, że zgłoszone przez niego hasło zostanie uznane za najlepsze bądź zajmie drugie albo trzecie miejsce.
5. Przeniesienie praw autorskich do hasła reklamowego nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie i następuje we wszelkich polach eksploatacji (tak znanych na moment udostępnienia regulaminu w serwisie facebook, jak i powstałych w trakcie konkursu) w tym m.in.:

- utrwalania, zwielokrotniania techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną,
- rozpowszechniania poprzez jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie bez jakiegokolwiek ograniczenia terytorialnego,
- wytwarzania dowolnymi metodami
- wprowadzania do obrotu w Polsce i za granicą, bez ograniczeń w zakresie wszelkich rodzajów i form zbytu
- dokonywania zmian i przeróbek.

6. Uczestnikom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród w przypadkach wskazanych w regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. Nagrody uzyskane z tytułu udziału w konkursie stanowią jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o którym mowa rozdziale V Regulaminu.
7. Nabyte prawa uprawniają organizatora do czerpania korzyści z hasła reklamowego przez tworzenie na tej podstawie dalszych egzemplarzy i komercyjne ich wykorzystanie, w szczególności przez sprzedaż, zmiany, poprawki, rozbudowę, uzupełnianie i modyfikacje wytworzonych egzemplarzy, przy czym termin i zakres komercyjnego wykorzystania hasła reklamowego i związanej z nim dokumentacji, zależy od wyłącznego uznania organizatora.
8. Uczestnik wyraża zgodę na to, że przy wszelkich czynnościach jakie będzie wykonywać organizator w zakresie nabytych autorskich praw majątkowych jest zwolniony od wskazywania danych twórcy hasła reklamowego. Nadto uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do hasła reklamowego i zezwala organizatorowi na ich wykonywanie w jego imieniu bądź zezwala organizatorowi bezterminowo i nieodwołalnie na nie wykazywanie danych twórcy hasła reklamowego.
9. Uczestnik zwalnia organizatora od wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich czy wynalazczych osób trzecich podniesionych wobec organizatora w związku z niniejszym konkursem.
10. Zgłoszone przez użytkownika hasło reklamowe powinno być wolne od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe.
11. W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczeń uczestnik wyraża zgodę na poniesienie całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z nią związane, poniesione przez organizatora.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny zostać wysłane w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiatlnu.pl
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez organizatora wiadomości elektronicznej z reklamacją.
3. W treści wiadomości elektronicznej z reklamacją uczestnik zobowiązany jest wskazać, przyczyny reklamacji wraz z dowodami na istnienie nieprawidłowości w przeprowadzeniu konkursu.
4. Otrzymanie wiadomości elektronicznej z reklamacją zostanie potwierdzone przez organizatora wiadomością zwrotną przesłaną na adres poczty elektronicznej, z której została wysłana reklamacja.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

VI. Postanowienia końcowe, ochrona danych osobowych

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (t. Jedn. Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) - przez organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagrody, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagrody, opublikowaniem imion, nazwisk, wizerunku, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników w celach statystycznych i marketingowych.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania. Dane te przeznaczone są wyłącznie dla organizatora, względnie upoważnionych przez niego podmiotów.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaakceptowanie oświadczenia znajdującego się w serwisie facebook na stronie organizatora.
5. Administratorem bazy danych zawierającej dane osobowe uczestników, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest organizator.
6. Każdy z uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania konkursu, organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego uczestnika z udziału w konkursie, niezależnie od etapu konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów nagród.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie lub może być podstawą nie wydania nagrody.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu, bez ograniczeń co do miejsca i czasu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl